Oberndorfer Narrensprüche

O jerom, o jerom
O jerom, o jerom
dia Fasnet hot a Loch:     
hot koin Kreuzer Geld em Sack
zom a Päckle Rauchtabak!
O jerom, o jerom
dia Fasnet hot a Loch. 
Jetzt ka m`r nemme senga,
de Narre nore sprenga.
 O jerom, o jerom, dia Fasnet hot a Loch! 

Jetzt ganget m`r halt au gar nemme
Jetzt ganget m`r halt au gar nemme,
gar nemme hoim,
bis mei Muatter Küachle bacht
ond a anders G`sicht namacht.
Jetzt ganget m`r halt au gar nemme,
gar nemme hoim.

En dr hentere Gass
En da hentere Gass
en da vordere Gass     
do wohnt an dicka Beck,
der streckt sein Arsch zom Fenster raus
mer moint, des sei an Weck,
s'isch koan Weck,
s'isch koan Weck,
s'isch der Arsch vom Richter-Beck!

Top